Mäso Parížek

Zadajte názov výrobku

Vedeli ste, že..

Náš kompletný sortiment si môžte objednať na Vami
zvolenú predajňu v Martine alebo v Žiline?

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Vážení zákazníci, žiadame Vás o preštudovanie nasledovných Všeobecných obchodných podmienok, ktoré upravujú a špecifikujú zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi predávajúcim MÄSO PARÍŽEK, s.r.o., so sídlom Robotnícka 976/22, 036 01 Martin, Slovenská republika, IČO: 36 419 401, DIČ: 2021828776, IČ DPH: SK2021828776, zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 15032/L a kupujúcim, ktoré vyplývajú zo zmluvy uzatvorenej medzi ako predávajúcim MÄSO PARÍŽEK, s.r.o., a zákazníkmi ako kupujúcim cez internetový obchod umiestnený na webovej stránke www.masoparizek.sk

Internetový obchod prevádzkuje osoba zhodná s predávajúcim MÄSO PARÍŽEK, s.r.o., so sídlom Robotnícka 976/22, 036 01 Martin, Slovenská republika, IČO: 36 419 401, DIČ: 2021828776, IČ DPH: SK2021828776, zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 15032/L.

Uzatvorením zmluvy s predávajúcim, akceptujete Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok (ďalej aj len „RP“).

Článok I.
Úvodné ustanovenia

 1. Účelom Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim, s cieľom zabezpečiť informovanosť zákazníkov o podmienkach poskytovaných tovarov.
 2. Predávajúcim je MÄSO PARÍŽEK, s.r.o., so sídlom Robotnícka 976/22, 036 01 Martin, Slovenská republika, IČO: 36 419 401, DIČ: 2021828776, IČ DPH: SK2021828776, zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 15032/L (ďalej len „predávajúci“).
 3. Predávajúci prevádzkuje na webovom sídle www.masoparizek.sk internetový obchod (ďalej len „e-shop“), najmä v oblasti predaja mäsa a mäsových výrobkov, pochutín, doplnkového sortimentu a iného spotrebného tovaru.
 4. Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý uskutočňuje nákupy v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 5. Kupujúcim je osoba na e-shope registrovaná, ako aj osoba neregistrovaná. Nákup na e-shope nie je podmienený registráciou kupujúceho.
 6. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľom, ktorý nakupuje tovar za účelom svojho podnikania s týmto tovarom. Takýto kupujúci sa riadi priamo ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., prípadne inou individuálnou zmluvou uzatvorenou medzi kupujúcim a predávajúcim.
 7. Uzatvorená Individuálna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim na základe dohody zmluvných strán má prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.
 8. Zmluvnými stranami sa rozumejú predávajúci a kupujúci.
 9. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránke e-shopu.
 10. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávky tovaru a služieb v e-shope v časti nákupný košík, a to vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru, kde všetky políčka sú povinné a stlačením tlačidla Záväzne objednávam sa považuje objednávka dokončenú.
 11. Zmluvou sa rozumie zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.
 12. Zmluvný vzťah predávajúceho a kupujúceho – spotrebiteľa sa riadi ustanoveniami VOP, reklamačným poriadkom, ustanoveniami uzatvorenej osobitnej zmluvy a právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 13. Ak je kupujúci spotrebiteľom, riadia sa vzťahy neupravené VOP Zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.
 14. Zmluvný vzťah predávajúceho a kupujúceho – nie spotrebiteľa sa riadi ustanoveniami uzatvorenej osobitnej zmluvy a právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 15. Za kontakt na predávajúceho sa považuje telefónne číslo zverejnené na stránke e-shopu.
 16. Za kontakt na predávajúceho sa považuje aj mailová adresa zverejnená na stránke e-shopu.
 17. Všetky zásielky adresované predávajúcemu v rozsahu VOP sa zasielajú na sídlo spoločnosti, pokiaľ nie je dohodnuté zmluvnými stranami inak:

MÄSO PARÍŽEK, s.r.o.
Robotnícka 976/22
036 01 Martin

Článok II.
Uzatvorenie zmluvy

 1. Uzatvorený zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim je kúpnou alebo inou individuálne dojednanou zmluvou, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je aj reklamačný poriadok, ktorý je zverejnený na stránke e-shopu.
 2. Zmluva sa považuje za uzatvorenú momentom potvrdenia akceptácie objednávky (nie potvrdením o prijatí objednávky na spracovanie) zo strany predávajúceho.
 3. Uskutočnením nákupu s predávajúcim, kupujúci vyjadruje svoj neodvolateľný súhlas s VOP a RP.
 4. Uzatvorením zmluvy sa predávajúci zaväzuje zabezpečiť kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kvalite, pričom predávajúcemu vzniká súčasne právo žiadať od kupujúceho zaplatenie dohodnutej ceny.
 5. Zmluvou sa rozumie nielen dokument v písomnej forme pod týmto názvom, ale aj akékoľvek vzájomne potvrdené návrhy medzi kupujúcim a predávajúcim.
 6. Pokiaľ je kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá nie je v postavení spotrebiteľa, je predávajúci oprávnený poskytnúť záruku za akosť podľa § 429 a nasl. Obchodného zákonníka, a to formou zmluvy alebo z vyhlásenia predávajúceho, najmä vo forme záručného listu s uvedením doby, po ktorú poskytuje predávajúci záruku, že tovar bude spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel.

Článok III.
Nákup tovaru a cena

 1. Cena uvedená v e-shope je konečná a to vrátane dane z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.
 2. Ceny uvedené na e-shope sú platné v čase odoslania objednávky.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť u konkrétneho tovaru maximálny počet nákupov, ktoré môže realizovať jednotlivý kupujúci, a to z dôvodu zaistenia spravodlivej možnosti nákupu všetkých kupujúcich.
 4. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a objednávka sa stáva záväznou s povinnosťou platby. Celková cena je automaticky generovaná pri finalizácii objednávky.
 5. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho (nie prijatím objednávky na spracovanie) vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
 6. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom, ktorý je využiteľný aj na účely reklamačného poriadku. Reklamačný poriadok je zverejnený samostatne na e-shope predávajúceho.
 7. Kupujúcemu je po vytvorení záväznej objednávky v e-shope automaticky odoslaný vygenerovaný e-mail potvrdzujúci doručene objednávky. Tento e-mail nie je potvrdením objednávky tovaru.
 8. Potvrdením prijatej objednávky je samostatný e-mail s potvrdením objednávky, ktorý je kupujúcemu doručený po preverení dostupnosti zásob objednaného tovaru.
 9. Súčasťou každej zásielky je priložený daňový doklad, pokiaľ vyslovene nebolo dohodnuté inak (napr. objednanie na adresu v prospech tretej osoby). V prípade, že Vám nebol daňový doklad spolu so zásielkou doručený, bezodkladne nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.
 10. Predávajúci upozorňuje, že pri niektorých druhoch tovaru ponúkaných v e-shope nemožno vzhľadom na ich povahu určiť úplne presnú váhu. Z tohto dôvodu si predávajúci pri tovare, u ktorého je uvádzaná váha v hmotnostnej jednotke (g, kg..), vyhradzuje právo odchýlky do výšky 10 % z objednanej hmotnosti tovaru. Predávajúci s takouto odchýlkou vyslovene súhlasí.
 11. V cene nie je zahrnutá akákoľvek ďalšia manipulácia s tovarom (rezanie, vykosťovanie, vybaľovanie, spracovanie a pod.)

Článok IV.
Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí v objednávacom formulári.
 2. Za riadne vyplnenú objednávku sa považuje objednávka, ktorá obsahuje:
  a) identifikáciu kupujúceho t. j. Meno, Priezvisko, Ulica a číslo domu/ bytu, PSČ, Mesto, Krajina, E-mail a Telefón. V prípade objednávky na právnickú osobu sú povinnými náležitosťami názov právnickej osoby, sídlo, IČO, DIČ, v prípade platcov DPH aj DIČ DPH.
  b) názov tovaru napr. Gazdovská klobása
  c) množstvo alebo hmotnosť tovaru,
  d) voľbu dopravy,
  e) spôsob platby/uhradenia kúpnej ceny,
  f) potvrdenie o oboznámení sa s ochranou osobných údajov (GDPR),
  g) potvrdenie o oboznámení sa s VOP.
 3. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho odseku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.
 4. Predávajúci je v závislosti na charaktere tovaru (množstvo, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti a pod.) v individuálnych prípadoch oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky, či písomne. Odmietnutie kupujúceho objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, robí objednávku neplatnou.
 5. Predávajúci kupujúceho informuje o odoslaní tovaru elektronickou poštou (e-mailom) na e-mailovej adrese, ktorú kupujúci uviedol v elektronickej objednávke.
 6. Kupujúci môže uviesť do poznámky k objednávke svoje špecifické požiadavky, predávajúci im však nemusí vyhovieť.
 7. Za pravosť poskytnutých informácií zodpovedá kupujúci. Za poskytnutie chybných údajov pri platbe je rovnako zodpovedný kupujúci. Predávajúci nezodpovedá za škodu a omeškanie dodania objednávky, ktoré je spôsobené poskytnutím nesprávnych / nepravdivých údajov pri objednávke. Kupujúci je povinný v prípade objavenia chyby v zadaných informáciách bezodkladne kontaktovať predávajúceho, ktorý tieto nezrovnalosti odstráni. Pokiaľ tieto zmeny kupujúci nevykoná do času odovzdania zásielky prepravcovi, zvýšené náklady na dopravu znáša kupujúci, ak nie je dohodnuté inak. Táto skutočnosť nie je dôvodom na odstúpenie od uzatvorenej zmluvy.
 8. Za objednávku sa nepovažuje telefonické rezervovanie tovaru na čísle uvedenom na e-shope predávajúceho. Uvedeným spôsobom dôjde iba k rezervácii tovaru v predajni. V tomto prípade je možný len osobný odber na predajni a nevzťahuje sa naň ustanovenie Čl. IX. týchto VOP, nakoľko sa nejedná o zmluvu uzatvorenú podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. Tovar je na predajni len rezervovaný a zmluva je uzatvorená až na mieste osobného odberu v predajni predávajúceho.

Článok V.
Doprava a podmienky dodania

 1. Tovar je expedovaný v čo najkratšom čase podľa kapacít predávajúceho a dostupnosti tovaru.
 2. Tovar na sklade je cez pracovné dni vo väčšine prípadov expedovaný do 24 hodín od momentu potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho.
 3. V prípade objednávky realizovanej cez víkend, sviatok, prípadne iný deň pokoja, bude objednávka expedovaná nasledujúci pracovný deň.
 4. Expedíciou objednávky sa rozumie odovzdanie tovaru na odoslanie prostredníctvom zvolenej dopravy. Termín dodania tovaru kupujúcemu závisí od prevzatia si doporučenej zásielky kupujúcim. V prípade objednávky viac ako 1 ks / kg produktu, pri ktorom je uvedená dostupnosť na sklade, negarantujeme okamžitú dostupnosť všetkých objednaných kusov. Garantujeme len dostupnosť 1 ks/ kg na sklade. O dostupnosti produktov bude kupujúci informovaný v potvrdzujúcom e-maile.
 5. V prípade, ak je pri tovare uvedené „vypredané“ tovar aktuálne nie je na sklade a tovar nie je možné objednať.
 6. V prípade, ak dôjde k predĺženiu lehoty na expedíciu zásielky, predávajúci je povinný kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať. V prípade, ak kupujúci nesúhlasí s predĺžením lehoty na doručenie, môže od zmluvy odstúpiť.
 7. V cene tovaru uvedenej na e-shope, nie sú započítané náklady na balné, dopravu a prepravu. Tieto sú vyrátané až v časti Doprava pri vyplnený objednávky. Tieto náklady sa k cene objednávky prirátajú a vypočítajú pri určení dopravy a spôsobom platby.
 8. Poštovné hradí kupujúci, bez ohľadu na výšku objednávky, ak nie je uvedené inak, najmä v prípade akcií a zliav na dopravu podľa konkrétnych individuálnych podmienok platných v čase objednávky.
 9. Cena poštovného za tovar bude zákazníkovi vypočítaná pri objednávke v závislosti na voľbe spôsobu dopravy alebo odberu tovaru.
 10. Objednaný tovar je možné doručiť na zvolenú adresu alebo vyzdvihnúť osobne na zvolenom výdajnom mieste predávajúceho. Predávajúci má výdajné miesto na predajniach v Martine a v Žiline. Odber tovaru je možný len počas prevádzkových hodín vybranej prevádzky, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Zmena otváracích hodín je vyhradená a zverejnená buď na stránke e-shopu alebo priamo na výdajnom mieste.
 11. V cene objednávky nie je zahrnutá donáška tovaru na konkrétne miesto v interiéroch (vynášanie tovaru na poschodie, do garáže, kuchyne reštaurácií a pod.).
 12. V prípade, ak zo strany predávajúceho bude dodržaný stanovený termín dodávky tovaru a kupujúci si bez predchádzajúceho upozornenia tovar neprevezme, resp. nebude na stanovenej adrese a v stanovenom čase prítomný, má predávajúci vzhľadom ku akosti a rýchlej skaze tovaru, nárok na úhradu nákladov spojených s vybavením objednávky a prepravnými nákladmi.
 13. Kupujúci bude na e-mailovú adresu, prípadne tel. číslo, uvedené v objednávkovom formulári upovedomený, že jeho zásielka je pripravená na výdaj.
 14. Tovar bude na predajni uložený na osobný odber po dobu 24 hodín, od momentu jej uloženia v mieste výdaja. Lehotu je možné predĺžiť len po predchádzajúcej dohode s predávajúcim.
 15. V prípade neprevzatia objednaného tovaru kupujúcim v stanovenej lehote je predávajúci oprávnený zrušiť objednávku a tovar ponúknuť ďalej na predaj, a to bez predchádzajúcej výzvy kupujúcemu.
 16. Zákazník je pri akomkoľvek spôsobe dopravy povinný počkať na oznámenie predávajúceho, že tovar je pripravený na prevzatie. V prípade doručenia na adresu bude zákazník kontaktovaný prepravnou spoločnosťou, prostredníctvom ktorej bude zásielka doručovaná. V prípade voľby platby na dobierku, je kupujúci povinný uhradiť sumu objednávky pri prevzatí tovaru k rukám prepravcu.
 17. V prípade voľby prepravy kuriérskou spoločnosťou bude kupujúcemu deň pred doručením zásielky doručená SMS správa a/ alebo e-mail o doručovaní zásielky. V deň doručenia bude kupujúcemu doručená SMS správa s časovým rozpätím príchodu kuriéra.
 18. Predávajúci môže v prípade odľahlej polohy, zlej dostupnosti miesta dodania alebo zlých poveternostných podmienok nevybaviť objednávku, prípadne dohodnúť si alternatívnu možnosť riešenia dodaním objednávky do dostupného miesta po telefonickej či e-mailovej komunikácii s kupujúcim.
 19. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
 20. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s dopravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 21. V prípade, ak kupujúci zistí akýkoľvek rozpor medzi dokladom o kúpe (faktúrou) a zakúpeným tovarom (v druhu alebo v množstve), alebo ak kupujúci neobdržal so zakúpeným tovarom správne vyplnený doklad o kúpe, je povinný ihneď, najneskôr však do 24 hodín po obdržaní zásielky o tejto skutočnosti informovať predávajúceho (telefonicky alebo mailovou komunikáciou). Toto upozornenie je kupujúci nutný vykonať v prípade keď je zistený finančný rozdiel v prospech, ako aj v neprospech kupujúceho. V prípade zamlčania týchto informácii je kupujúci zodpovedný za vzniknutú škodu.
 22. Osobné údaje kupujúceho potrebné na dodanie tovaru budú poskytnuté dopravcovi – tretiemu subjektu výhradne za účelom dodania tovaru.

Článok VI.
Platobné podmienky

 1. Za objednaný tovar je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
  A. Platba na dobierku – objednávka je hradená priamo pri jej doručení prepravcom. O možnosti platby – v hotovosti alebo kartou, Vás bude informovať priamo prepravca v rámci svojich možností.
  B. V hotovosti – platba pri prevzatí tovaru pri osobnom odbere na výdajnom mieste / sklade predávajúceho.
  C. Internet Banking / Prevodom na účet – kupujúci uhradí cenu za tovar prostredníctvom bankového prevodu. Cena sa považovaná za uhradenú pripísaním finančných prostriedkov na účet predávajúceho. Kupujúci je povinný postupovať podľa pokynov predávajúceho na e-shope a odoslať platbu na účet predávajúceho s variabilným číslom totožným s číslom objednávky. V opačnom prípade nebude možné spárovať platbu s objednávkou. V prípade platby prevodom na bankový účet predávajúceho, kupujúci zásielku expeduje až po pripísaní finančných prostriedkov na účet predávajúceho.
  D. Online – platbou prostredníctvom zriadenej platobnej brány Tatra Banka CardPay
  E. Darčekovým poukazom – platba prostredníctvom darčekového preukazu. Kúpna cena nemusí byť darčekovým poukazom uhradená v celom rozsahu, zvyšok ceny je možné uhradiť platobnými metódami uvedenými v bode písm. A. – D.) tohto článku. V prípade ak je suma objednaného tovaru nižšia ako hodnota darčekového poukazu, táto suma kupujúcemu prepadá v prospech predávajúceho. Darčekový poukaz je nutné uplatniť už pri zadávaní objednávky, dodatočne ho nie je možné na danú objednávku uplatniť.
 2. V individuálnych prípadoch môže predávajúci požadovať preddavok za objednaný tovar.

Článok VII.
Zrušenie objednávky

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípadoch:
  a. v prípade neúplného alebo chybného vyplnenia objednávkového formuláru,
  b. ak z dôvodu vypredania alebo nedodania tovaru dodávateľom nedokáže predávajúci dodať kupujúcemu objednaný tovar v lehote určenej VOP,
  c. ak si kupujúci v lehote 24 hodín nepreberie objednaný tovar na zvolenom výdajnom mieste predávajúceho,
  d. ak je tovar dlhodobo nedostupný alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa zistenia vyššie uvedených skutočností predávajúcim, vrátená.
 2. V prípadoch uvedených v odseku 1. tohto článku VOP môže predávajúci zrušiť len časť objednávky, pokiaľ je dodanie zvyšnej časti objednávky možné.

Článok VIII.
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

 1. Žiadna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.
 2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať, a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, a to najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, epidemiologická situácia, zmeny v legislatíve a iné.
 3. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 tohto článku, sú zmluvné strany povinné si tieto skutočnosti oznámiť bez zbytočného odkladu.

Článok IX.
Odstúpenie od zmluvy kupujúcim (spotrebiteľom)

 1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od uzatvorenej zmluvy v zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.). Kupujúci má právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia tovaru. Takto nie je možné odstúpiť od zmluvy, ktorej obsahom je predmet podliehajúci rýchlej skaze.
 2. V prípade odstúpenia od zmluvy v zmysle ods. 1 je nutné, aby bol v uvedenej lehote (14 kalendárnych dní) odoslaný ručne podpísaný Formulár na odstúpenie od zmluvy (poštou alebo elektronicky na mailovú adresu uvedenú na e-shope predávajúceho. V prípade, ak kupujúci toto opomenie, predávajúci nie je povinný takto vrátený tovar akceptovať. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné zaslať spoločne s tovarom, ktorý je predmetom zmluvy na odstúpenie alebo samostatne. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Vzor formuláru na odstúpenie od zmluvy je dostupný na poslednej strane VOP.
 3. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Tovar musí byť vrátený s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.
 4. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru v súlade s §10 odsek 4. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 5. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa odoslania Formuláru na odstúpenie od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené rovnakým spôsobom, aký kupujúci (spotrebiteľ) použil pri svojej platbe, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak. V prípade platby cez Tatra Banka CardPay (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na odlišný postup každej banky pri navrátení finančných prostriedkov pri platbe kartou. Žiadame Vás, aby ste si vyslovene pozreli výpis z účtu, nakoľko niektoré banky neinformujú o vrátených finančných prostriedkoch, ako o platbe doručenej na účet. Platba sa objaví len na výpise z účtu. Tento postup bánk nevieme ovplyvniť.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že vynaložené finančné náklady na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru (zaslanie listiny, poštovné na vrátenie zásielky), znáša spotrebiteľ / kupujúci.
 7. Odstúpenie od zmluvy v zmysle bodov 1.-.6. tohto článku, nie je možné uplatniť na tovar priamo zakúpený / rezervovaný na sklade predávajúceho.
 8. Prípustný váhový rozdiel s ohľadom na špecifickosť potravinárskeho tovaru je stanovený na 10%. Ak je naopak dodané množstvo menšie ako je prípustný váhový rozdiel, je predávajúci povinný objednávku bezodkladne doplniť bez nároku na akékoľvek poplatky alebo ďalšie podmienky.
 9. V prípade, ak si spotrebiteľ nesplní svoju povinnosť a tovar v stanovenom čase predávajúcemu nevráti, čím spôsobí predávajúcemu škodu, je predávajúci oprávnený vzniknutú škodu vymáhať od kupujúceho, a to aj súdnou cestou.
 10. Kupujúci nemá zo zákona právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu ak ide o tovar, ktorý vylučuje odstúpenie od zmluvy, (1) o ktorých bol spotrebiteľ vopred vyslovene upovedomený; (2) v prípade predaja tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, (3) tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, (4) pri predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia, (5) v prípade porušeného ochranného obalu po dodaní, (6) v prípade predaja tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze a (7) v samostatne dojednaných prípadoch so spotrebiteľom.
 11. V e-shope je možné v prevažnom rozsahu nakúpiť mäsové výrobky a produkty z nich, ktoré zaraďujeme medzi tovar podliehajúci rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.
 12. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Článok X.
Odstúpenie od zmluvy predávajúcim

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z nasledovných dôvodov:
  a. vypredanie zásob,
  b. nedostupnosť tovaru,
  c. prerušenie výroby zo strany dodávateľa tovaru,
  d. ak nastali zmeny, ktoré znemožnili predávajúcemu plniť zo zmluvy uzatvorenej s kupujúcim, a to i pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať.
 2. Predávajúci môže od zmluvy odstúpiť, bez predchádzajúceho upozornenia, v prípade, ak zo strany kupujúceho nebola uhradená kúpna cena v primeranej lehote. Najmä v prípade platby na účet predávajúceho, predávajúci počká 14 dní odo dňa potvrdenia objednávky e-mailom, ktorý obsahuje i pokyny k platbe. V prípade, ak nebude suma na účet predávajúceho v tomto časovom období pripísaná, predávajúci má nárok od zmluvy odstúpiť. O tejto skutočnosti bude zákazník upovedomený na emailovú adresu alebo telefónne číslo, ktoré bolo zadané pri objednávke. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu prípadne už zaplatenú sumu v lehote do 7 kalendárnych dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to vo forme platby, akou boli finančné prostriedky predtým na účet predávajúceho poukázané, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak.

Článok XI.
Zľavy, akcie a registrovaný zákazník

 1. V prípade promo akcií platí, že darčeky k nákupu sú limitované a ak dôjde k ich nedostupnosti, nemá kupujúci nárok na inú kompenzáciu alebo náhradu.
 2. Všetky akcie, zľavy a bonusy sú časovo limitované a platia do vypredania zásob.
 3. Kupujúci sa môže zaregistrovať na stránke e-shopu. Registrácia nie je povinná, zákazník však registráciou získava nasledovné benefity:
  • prístup k príležitostným zľavám,
  • informácie o stave objednávky,
  • prehľad všetkých uskutočnených objednávok,
  • možnosť zúčastňovať sa súťažných podujatí organizovaných www.masoparizek.sk
  • získavanie pravidelných informácií o novinkách a akciách.

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

 1. VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 28.05.2021.
 2. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, ich zmluvné vzťahy sa riadia ustanoveniami VOP platnými a účinnými v čase uzatvorenia zmluvy. Zmluvné vzťahy právnických osôb sa riadia zákonom platným v čase uzatvorenia zmluvy.
 3. VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom SR.
 4. Orgán dozoru nad činnosťou Predávajúceho: Orgánom dozoru SOI pre Žilinský kraj je Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1.
 5. V prípade vzniku sporov sa zmluvné strany dohodli, že sa budú snažiť o dosiahnutie zmierlivého riešenia sporu. Pokiaľ k zmierlivému riešeniu sporu nebude možné dospieť, príslušným na prejednanie sporov sú súdy SR miestne a vecne príslušné podľa právneho poriadku SR.
 6. Zmluvné strany si môžu vzájomné práva a povinnosti v zmluve upraviť aj odchylne od VOP. V prípade rozporov medzi zmluvnou úpravou a ustanoveniami VOP platí zmluvná úprava.
 7. Pokiaľ by sa niektoré ustanovenie VOP stalo neplatným alebo neúčinným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť všetkých ostatných ustanovení VOP.
 8. Záručné podmienky sú zverejnené ako samostatný dokument na stránke e-shopu.
 9. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP.

V Martine, dňa 28.05.2021

MÄSO PARÍŽEK, s.r.o.
v mene kt. koná Janka Parížeková – konateľka

Poučenie: Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujete o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môže byť použitý tento vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie doručte na adresu:

MÄSO PARÍŽEK, s.r.o.,
Čsl. armády 1 Robotnícka 976/22
036 01 Martin

Po odstúpení od zmluvy Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy vrátime všetky platby, ktoré sme od Vás prijali na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Finančné prostriedky Vám budú vrátené rovnakým spôsobom, aký bol využitý pri platbe za tovar a/alebo služby, pokiaľ nie je v doručenom formulári uvedené inak.

Finančné náklady vynaložené na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci (spotrebiteľ).