Mäso Parížek

Zadajte názov výrobku

Vedeli ste, že..

Náš kompletný sortiment si môžte objednať na Vami
zvolenú predajňu v Martine alebo v Žiline?

ZÁRUČNÝ A REKLAMAČNÝ PORIADOK

vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 411 až § 441 Obchodného zákonníka v platnom znení a § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len „RP“)

Článok I.
Základné ustanovenia 

 1. Záručný a reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie tovarov poskytovaných predávajúcim MÄSO PARÍŽEK, s.r.o., so sídlom Robotnícka 976/22, 036 01 Martin, Slovenská republika, IČO: 36 419 401, DIČ: 2021828776, IČ DPH: SK2021828776, zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 15032/L a kupujúcim, ktoré vyplývajú zo zmluvy uzatvorenej medzi ako predávajúcim MÄSO PARÍŽEK, s.r.o., a zákazníkmi ako kupujúcim cez internetový obchod umiestnený na webovej stránke www.masoparizek.sk (ďalej len „e-shop“).
 2. Záručný a reklamačný poriadok (ďalej len „reklamačný priadok“ alebo „RP“) je vypracovaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Vyhláška č. 83/2016 Z. z. o mäsových výrobkoch, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o riešení sporov“), ako aj Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).
 3. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 4. Reklamácie kupujúcich – právnických osôb alebo fyzických osôb podnikateľov, ktorí nie sú v postavení spotrebiteľa, sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a všeobecnými obchodnými podmienkami.
 5. Tovarom sa na účely tohto RP rozumie tovar, ktorý bol kupujúcim zakúpený na e-shope predávajúceho (ďalej len „tovar“).
 6. Kupujúcim sa na účely RP rozumie osoba, ktorá si od predávajúceho zakúpila tovar na e-shope (ďalej len „kupujúci“).
 7. Reklamačný poriadok upravuje vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa tovaru poskytovaných predávajúcim.
 8. Reklamáciou na účely reklamačného poriadku sa rozumie kupujúcim uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných predávajúcim.

Článok II.
Práva kupujúceho – spotrebiteľa

 1. Kupujúci – spotrebiteľ, má právo na výrobky v bežnej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru, dohľadu a kontroly a obci pri porušení zákonom priznaných práv spotrebiteľa.
 2. Kupujúci – spotrebiteľ má právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách.
 3. Kupujúci sa môže domáhať ochrany svojho práva proti porušiteľovi na súde. Každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv aj na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa podmienok Zákona o riešení sporov, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Článok III.
Zodpovednosť za vady

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim.
 2. Predávajúci zodpovedá rovnako za vady, ktoré sa vyskytnú na tovare po prevzatí veci v záručnej dobe. Ustanovenia o záručnej dobe a jej plynutí sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka, podľa charakteru kupujúceho, ak RP alebo osobitné dohody kupujúceho s predávajúcim neustanovujú inak.
 3. Záručný list obsahuje obchodné meno predávajúceho, jeho sídlo, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.
 4. V prípade, ak predávajúci kupujúcemu nevydá záručný list, nemá to vplyv na uplatnenie záruky. Na uplatnenie nárokov, ktoré spotrebiteľovi prislúchajú, postačuje kupujúcemu daňový doklad (faktúra, pokladničný blok, iné…) vydaný predávajúcim na tovar, na ktorý sa má vzťahovať zodpovednosť predávajúceho.
 5. Pri tovare, pri ktorom je nižšia cena z dôvodu vady predávaného tovaru a/alebo služieb, na ktorú bol spotrebiteľ vopred upovedomený, tak táto vada nepodlieha zodpovednosti za vady zo strany predávajúceho.
 6. Kupujúci je povinný tovar pri jeho doručení /prevzatí skontrolovať a prípadné vady reklamovať bez zbytočného odkladu. Ak je predmetom kúpy potravinársky tovar s obmedzenou dobou trvanlivosti, môže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy výlučne pri prevzatí tovaru, ak dodaný tovar nezodpovedá kvalitatívne objednanému tovaru. Výnimku tvoria tzv. skryté vady mäsa, ako sú napríklad vnútro svalové vredy, abcesy, opuchy, zakrvavenia alebo iné kvalitatívne chyby, ktoré neboli na povrchu pri prevzatí viditeľné. Tieto vady je možné uplatniť do doby skončenia trvanlivosti výrobku, ktorá je stanovená výrobcom.
 7. Pri mäsových výrobkoch a ostatnom potravinárskom tovare je možná reklamácia počas záručnej doby garantovanej výrobcom, avšak iba za predpokladu, že boli dodržané všetky podmienky skladovania a manipulácie stanovené výrobcom. Podstatnou podmienkou pre akceptovanie reklamácie je zabezpečenie zachovania optimálnych podmienok, ktoré sú dané výrobcom. Napríklad v prípade, ak bude tovar vystavený iným teplotám ako je odporúčané výrobcom, môže dôjsť k znehodnoteniu tovaru zo strany kupujúceho, na čo sa reklamácia nevzťahuje.
 8. Trvanlivosť mäsového výrobku vybaleného z pôvodného obalu, v ktorom bol balený vo vákuu alebo v ochrannej atmosfére alebo bez tohto ošetrenia, po porušení tohto obalu je určená výrobcom. O čase a dátume nakrájania alebo vybalenia sa vedie predávajúci evidenciu. Dátum spotreby mäsového výrobku alebo dátum jeho minimálnej trvanlivosti určený výrobcom alebo baliarňou sa určuje podľa podmienok výroby, skladovania a prepravy a podľa spôsobu balenia tak, aby sa zaručilo, že do uvedeného dátumu bude mäsový výrobok bezpečný.
 9. Ak predávajúci predáva vadný alebo použitý tovar za zníženú cenu, kupujúci nie je oprávnený z tohto dôvodu reklamovať vadu, pre ktorú bola cena znížená. Ak má však predmetný tovar so zníženou cenou ďalšiu (inú) vadu, nesúvisiacu so zníženou cenou, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.
 10. Za zjavné vady zistené pri preberaní tovaru sú najmä:
  a. množstevný a sortimentný rozdiel,
  b. znehodnotený tovar (poškodený obal, iné viditeľné poškodenie na tovare alebo obale),
 11. Zistené vady je kupujúci povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu, ktorý vykoná nápravu v zmysle Reklamačného poriadku.
 12. Bez ohľadu na opodstatnenosť reklamácie je kupujúci povinný zachovať primeranú starostlivosť o tovar až do ukončenia reklamačného konania.
 13. Predávajúci nezodpovedá za vady, ak:
  a. ide o vady, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvného vzťahu s predávajúcim vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzatvorila, musel vedieť, iba že sa vady týkajú vlastnosti tovaru, ktoré mal mať tovar podľa uzatvorenej zmluvy,
  b. kupujúci spôsobil vadu na tovare sám,
  c. kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu vyslovene a jasne upozornený, a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru,
  d. vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného nesprávnym či nadmerným používaním,
  e. boli porušené ochranné plomby na tovare,
  f. boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru, jeho súčastí alebo zásahom neoprávnenej osoby do poskytovanej služby,
  g. sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti,
  h. vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,
  i. boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca,
  j. vzniknú na tovare po uplynutí doby životnosti.

Článok IV.
Uplatnenie reklamácie

 1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady z tovaru. Ak kupujúci zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu bez zbytočného odkladu. Za účelom rýchleho prejednania reklamácie je potrebné, aby kupujúci pri uplatnení reklamácie predložil doklady o predaji tovaru (pokladničný doklad, faktúra, kópia objednávky, zmluva a iné).
 2. Kupujúci pri uplatnení reklamácie vyplní reklamačný protokol, v ktorom uvedie v čom spočíva vada tovaru a/ alebo poskytnutej služby. Kupujúci je povinný v reklamačnom protokole uviesť kontaktné údaje, na ktoré mu bude zaslané vyrozumenie o spôsobe a vybavení reklamácie, pokiaľ k vybaveniu reklamácie nedôjde bezprostredne po jej uplatnení kupujúcim.
 3. Z uplatnenej reklamácie musí byť zrejmé meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu osoby, ktorá ju podáva, predmet reklamácie, komu je reklamácia určená, dátum a podpis. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že kupujúci v reklamačnom protokole uviedol nesprávne kontaktné údaje.
 4. V prípade ak podáva reklamáciu osoba odlišná od osoby kupujúceho, táto osoba musí byť splnomocnená samostatným plnomocenstvom.
 5. V popise dôvodu reklamácie je kupujúci povinný určito a zrozumiteľne vymedziť reklamované skutočnosti a práva, ktoré si voči predávajúcemu zo zodpovednosti za vady uplatňuje.
 6. Reklamáciu je možné uplatniť osobne alebo zaslať poštovým podnikom na prevádzku predávajúceho. V prípade reklamácie realizovanej poštou, alebo kuriérskou službou Vám odporúčame zasielať tovar spolu s príslušnými dokladmi na adresu: MÄSO PARÍŽEK, s.r.o., so sídlom Robotnícka 976/22, 036 01 Martin, Slovenská republika, ako doporučenú zásielku zreteľne označenú slovom „REKLAMÁCIA“. Žiadame kupujúcich, aby tovar, ktorý podlieha reklamácii nezasielali na dobierku. Takto zasielané reklamácie, nebudú prijaté.
 7. V prípade uplatnenia reklamácie tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, žiadame klientov, aby takýto tovar za žiadnych okolností nezasielali poštovou prepravou. Reklamáciu si je možné bezprostredne uplatniť na najbližšom predajnom mieste (Martin, Žilina). Reklamáciu nie je možné uplatniť u našich partnerských predajcoch, ale iba na našich výdajných miestach našej spoločnosti. V prípade, ak nemáte predajné miesto v blízkosti, bezodkladne nás kontaktujte na čísle uvedenom na e-shope. Každá reklamácia bude riešená individuálne. V prípade, ak nebude možné predávajúceho na telefónnom čísle zastihnúť, žiadame Vás o vyhotovenie fotografií reklamovaného tovaru, a tie nám v deň reklamácie zašlite na mail uvedený na stránke e-shopu. V opačnom prípade nie je predávajúci povinný reklamácii dodatočne vyhovieť.
 8. Ak to povaha reklamovaného tovaru alebo služby vyžaduje, je potrebné, aby kupujúci pri uplatňovaní reklamácie predložil predávajúcemu tovar, ktorého sa vada dotýka. Predávajúci je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu a to najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 9. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto článku RP začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie.
 10. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci – spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 11. Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie, najmä podať informácie týkajúce sa reklamovaného tovaru.
 12. V prípade, ak je vo vystavenom záručnom liste ako osoba zodpovedná uvedená iná osoba (právnická alebo fyzická), je kupujúci povinný reklamovať tovar u tejto tretej osoby a nie u predávajúceho v zmysle RP.

Článok V.
Spôsob vybavenia reklamácie

 1. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 2. O samotnom prijatí reklamácie je predávajúci povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, že predávajúci prijal reklamáciu od kupujúceho.
 3. Predávajúci je povinný po starostlivom preskúmaní určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 4. O určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci informuje kupujúceho prostredníctvom vopred dohodnutého spôsobu komunikácie (email, telefón).
 5. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví bezodkladne, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 6. O vybavení reklamácie je predávajúci povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie do 30 dní odo dňa kedy bola reklamácia uplatnená. Písomným potvrdením o vybavení reklamácie sa rozumie kópia reklamačného protokolu so záznamom o vybavení reklamácie alebo kupujúcemu adresovaný list obsahujúci písomné vyrozumenie o ukončení reklamácie.
 7. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie.
 8. V prípade, ak je reklamácia uplatnená počas prvých 12 mesiacov odo dňa kúpy tovaru a/alebo služieb, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného stanoviska k predmetu reklamácie. Odborné stanovisko je vypracované výlučne na náklady predávajúceho, a to bez ohľadu na výsledok stanoviska.
 9. V prípade ak je reklamácia uplatnená po 12 mesiacoch odo dňa kúpy a predávajúci reklamáciu zamietne, musí predávajúci uviesť v Potvrdení o vybavení reklamácie konkrétnu osobu, ktorá je spôsobilá vykonať odborné posúdenie. Odborné posúdenie je vykonané na náklady predávajúceho a to bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. V prípade, ak bude preukázané odborným posúdením, že vada vznikla pričinením predávajúceho, reklamácia môže byť uplatnená opakovane. Predávajúci je povinný uhradiť náklady na odborné posúdenie do 14 dní odo dňa opakovaného uplatnenia reklamácie. Opakovane uplatnenú reklamáciu nie je možné zamietnuť, pokiaľ odborné stanovisko preukázalo zodpovednosť za vzniknutú vadu predávajúcemu.

Článok VI.
Vady

 1. Ak ide o vadu tovaru alebo služby, ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bola takáto vada bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Toto rozhodnutie je na úvahe predávajúceho.
 2. Ak ide o vadu tovaru alebo služby, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci, výmenu poskytnutej služby alebo má právo od zmluvného vzťahu s predávajúcim odstúpiť. Tieto práva prislúchajú kupujúcemu aj v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady (aspoň 3x) po jej odstránení alebo pre väčší počet vád (aspoň 3 vady) tovar riadne užívať.
 3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, ktorá však nebráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.
 4. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

Článok VII.
Alternatívne riešenia sporov

 1. Riešenie reklamácii kupujúcich vo vzťahu k tovarom poskytnutých predávajúcim upravuje Reklamačný poriadok. V prípade, ak však kupujúci nie je spokojný so spôsobom, akým bola jeho reklamácia vybavená alebo sa domnieva, že boli porušené jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.
 2. Ak predávajúci na žiadosť kupujúce podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 3. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je:
  a) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava, alebo elektronicky na ars@soi.sk, alebo adr@soi.sk, alebo
  b) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.
 4. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť tiež on-line platformu pre alternatívne riešenie sporov, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.html.
 5. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

 1. Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť dňom 28.05.2021, pričom nadobudnutím platnosti a účinnosti tohto RP strácajú platnosť a účinnosť všetky predchádzajúce RP.
 2. Na reklamácie uplatnené pred nadobudnutím tohto RP sa použijú ustanovenia RP platného v čase uplatnenia reklamácie kupujúcim.
 3. Predávajúci si vyhradzuje zmenu RP bez predchádzajúceho upozornenia. Zmena je účinná dňom umiestnenia aktualizovaného reklamačného poriadku na e-shop predávajúceho www.masoparizek.sk.
 4. Orgánom dozoru výkonu podnikateľskej činnosti je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina.

V Martine, dňa 28.05.2021

MÄSO PARÍŽEK, s.r.o.
v mene kt. koná Janka Parížeková – konateľka